stale żaroodporne, kwasoodporne i nierdzewne

Kim jesteśmy?

Jesteśmy na rynku od 1992 roku!

Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie w handlu wyrobami hutniczymi na terenie całej Polski. Wybierając nas stawiasz na pewnego kontrahenta o ugruntowanej pozycji na rynku.

Do każdej transakcji podchodzimy profesjonalnie, mając na uwadze dobro klienta, którego obsługujemy. Najważniejsze jest dla nas, abyś był zadowolony ze świadczonych usług i z czystym sumieniem mógł nas polecać.

Cenimy Twój czas.
Zawsze staramy się, abyś otrzymał to, na czym Ci zależy najszybciej jak to możliwe.

Zapraszamy do współpracy!

Blachy
zimno i gorącowalcowane, grubości od 0,5 do 50mm, formaty: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, i inne. Tniemy na wymiar powyżej 12mm grubości w gatunkach wg PN:
0H18N9 /1.4301
1H18N9T /1.4541
00H17N14M2 /1.4404
H17N13M2T /1.4571
H13JS /1.4724
H18JS /1.4742
H24JS /1.4762
H25T /1.4749
H23N18 /1.4845
H20N12S2 /1.4828
H25N20S2 /1.4841
Pręty
okrągłe, kute, walcowane i ciągnione, ɸ 4 do 525mm w gatunkach wg PN:
2H13 /1.4021
2H17N2 /1.4057
0H18N9 /1.4301
1H18N9T /1.4541
00H17N14M2 /1.4404
H17N13M2T /1.4571
H13JS /1.4724
H18JS /1.4742
H24JS /1.4762
H25T /1.4749
H23N18 /1.4845
H20N12S2 /1.4828
H25N20S2 /1.4841
Rury
bez szwu i ze szwem, ɸ 6,0 do 508 o grubości ścianek od 1 do 30mm w gatunkach wg PN:
2H13 /1.4021
0H18N9 /1.4301
1H18N9T /1.4541
00H17N14M2 /1.4404
H17N13M2T /1.4571
H25T /1.4749
H23N18 /1.4845
H20N12S2 /1.4828
H25N20S2 /1.4841

Dane szczegółowe

  • Nazwa: PPHU System Jacek Cichopek
  • NIP: 644-136-96-83
  • REGON: 241899778
  • Bank: PEKAO S.A o/Dąbrowa Górnicza
  • Nr konta: 80 1240 4908 1111 0010 3874 6708

Materiały aktualnie w promocji:Kod: Nazwa: Ilość: Jednostka:
20 Blacha gr.20x1500x3000 gat.1.4541 750 kg
22 Blacha gr.8 gat.H13JS 206 kg
23 Pręt fi.30 gat.1.4541 20 kg
146 Pręt fi.40 gat.1.4845/310S/H23N18 95.1 kg
16 Pręt fi.6 Gat.H18JS/1.4742 20 kg
170 Pręt fi.90 gat.1.4301/0H18N9 20.5 kg
25 Rura fi.108x8 gat.H23N18 3.9 MB
26 Rura fi.10x2 gat.1.4571 1.7 MB
104 Rura fi.114,3x6,02 gat.1.4845 4.54 MB
27 Rura fi.125x17,5 gat.316/316L 2.7 MB
28 Rura fi.133x12,5 gat.1H13 0.9 MB
29 Rura fi.133x13 gat.1H13 4.4 MB
97 Rura fi.21,34x3,73 gat.1.4845 6.61 MB
31 Rura fi.21,3x2,6 gat.1.4539 2.73 MB
96 Rura fi.21,3x2,65 gat.1.4749 6.37 MB
129 Rura fi.26,9x3,2 gat.1.4841 2.985 MB
32 Rura fi.273x4 gat.1.4301 2 MB
33 Rura fi.31,8x2,3 gat.1H18N9T 2.3 MB
34 Rura fi.31,8x2,6 gat.1H18N9T 21.2 MB
98 Rura fi.33,4x3,38 gat.253MA 2.11 MB
100 Rura fi.33,7x2 gat.1.4841 4.76 MB
130 Rura fi.33,7x2,9 gat.1.4841 216.92 MB
131 Rura fi.42,4x2,9 gat.1.4841 143.06 MB
35 Rura fi.42,4x3,2 gat.1.4541 1.985 MB
36 Rura fi.48,3x3,2 gat.1.4541 3.548 MB
37 Rura fi.48,3x3,6 gat.1.4571 2.49 MB
102 Rura fi.48,3x3,68 gat.253MA 5.67 MB
132 Rura fi.48,3x4 gat.1.4841 13.92 MB
103 Rura fi.50,8x4 gat.1.4845 7.6 MB
38 Rura fi.63,5x2,6 gat.H25T 5.545 MB
39 Rura fi.63,5x6,3 gat.H25T 6.07 MB
133 Rura fi.76,1x5 gat.1.4841 4.15 MB
40 Taśma 150x0,15 gat.1.4301 0.6 kg
41 Taśma 158x0,5 gat.1.4301 14.1 kg
Razem: 1606.463


Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2012

Ogólne warunki sprzedaży:

Ogólne warunki sprzedaży stali rekomendowane przez Polską Unię Dystrybutorów Stali

1. Wprowadzenie.

1.1 Poniższe warunki sprzedaży wyrobów hutniczych obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży, zwane dalej: nabywcą i sprzedającym, chyba, że umawiający się uzgodnią inaczej.
1.2 Warunki handlowe zaproponowane przez nabywcę mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez sprzedającego.

2. Informacje o produkcie

2.1 Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
2.2 Nabywający jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, sprzedający zaś powinien, jeżeli to zawarto w umowie, przedstawić atest.
Za usługę wystawienia atestu sprzedający pobiera opłatę.

3. Ceny

3.1 Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
3.2 Pisemne oferty przesyłane listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy do zawarcia umowy.
3.3 Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników sprzedającego są wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia.
3.4 W przypadku zmian niezależnych od sprzedającego opłat i kosztów – mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.
3.5 Wszystkie podane ceny nie obejmują podatku VAT.

4.Warunki płatności

4.1 Termin płatności liczy się od momentu dostawy lub odbioru towaru od sprzedającego. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należnej kwoty na konto bankowe, lub do kasy sprzedającego.
4.2 Sprzedający może zażądać by nabywca dokonał natychmiastowej płatności za zakupiony towar lub by przedstawił satysfakcjonującą gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.
4.3 Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności powinno wynikać z przebiegu dotychczasowej współpracy lub w przypadku nowych klientów, powinno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.
4.4 W przypadku niedotrzymania terminu płatności, nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ustawowych odsetek.
4.5 Niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności uważa się za istotne naruszenie warunków umowy i uprawnia ono sprzedającego do wstrzymania dalszych dostaw oraz do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od nabywcy, zarówno tych, których termin płatności upłynął jak i tych, których termin płatności nie upłynął.
4.6 W przypadku otrzymania przez sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej nabywcy, w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń sprzedającego jest on uprawniony żądać ich zaspokojenia niezależnie od terminu płatności.
4.7 Reklamacje ilościowe i jakościowe nie uprawniają nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

5.Warunki dostawy.

5.1 Podstawą wydania towaru jest złożone zamówienie zgodnie z ustalonymi przez strony warunkami handlowymi, odbiór towaru musi być potwierdzony przez osobę upoważnioną.
5.2 Strony uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru, pod warunkiem przekazania sprzedającemu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.
5.3 Jeżeli zamówienie dotyczy wyrobów hutniczych, których sprzedający nie posiada w swoim magazynie to powinien on niezwłocznie powiadomić nabywcę o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.
5.4 Jeśli sprzedający nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia i nie uzasadni tego wyprzedzająco, nabywca jest uprawniony do zerwania umowy, może to jednak uczynić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.5 Jeśli nabywca zerwie umowę na podstawie punktu 5.4, to ma prawo do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu dodatkowych kosztów, które był zmuszony ponieść w związku z koniecznością pozyskania analogicznego towaru od innego dostawcy, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
5.6 Jeśli nabywca, zgodnie, z punktem 5.4, nie zerwie umowy pisemnie przed zakończeniem realizacji dostawy, traci wówczas uprawnienia do odszkodowania z tytułu opisanego opóźnienia dostawy.
5.7 Niżej wymienione okoliczności zwalniają z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi strony nie mają kontroli, takie jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.
5.8 Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w punkcie 5.7 Jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod rygorem utraty uprawnienia.
5.9 Jeśli okoliczność zwalniająca od odpowiedzialności przeciąga się w czasie, to każda za stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy.
5.10 W przypadku wycofania zamówienia nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów sprzedającego z tym związanych.
5.11 Sprzedający może zastrzec, że wszystkie dostarczone nabywcy towary pozostają własnością sprzedającego (towary zastrzeżone), aż do zapłacenia należności za towar.

6. Jakość

6.1 Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału odpowiadała jego potrzebom.
6.2 Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
6.3 Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonej stali, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.

7. Ilość

7.1 Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności rzędu plus/minus 5%, określonej w zamówieniu ilości towaru, w stosunku do całkowitej ilości dostarczonego materiału, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
7.2 Towar sprzedawany jest według wagi netto określonej przez fizyczne zważenie lub na podstawie umownych przeliczników (w np. mb, m2, i.t.p.).

8. Przyjęcie towaru i reklamacje

8.1 Nabywca jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozładunek obciąża nabywcę.
8.2 Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
8.3 Jeśli nabywca po zbadaniu towaru stwierdza niezgodności z dowodem dostawy dokonuje na wskazanym dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym sprzedającego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
8.4 Reklamacje dotyczące błędów fabrycznych (jakościowe wady ukryte), których stwierdzenie mino dokładnego zbadania towaru nie było możliwe, należy przedłożyć sprzedającemu pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 miesiące od zrealizowania dostawy.
8.5 Sprzedający zobowiązuje się do wymiany niezgodnej z zamówieniem dostawy, jeśli reklamacja zostanie złożona właściwie.
8.6 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.

9. Zwrot towarów

9.1 Zwrot towarów dopuszcza się wyłącznie w oparciu o osobną umowę zawartą pomiędzy stronami w tej kwestii.
9.2 Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

10. Spory

10.1 Niezgodności między nabywcą i sprzedającym, których nie da się rozwiązać na drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez odpowiednie miejscowo i merytorycznie sądy właściwe dla strony wnoszącej sprawę do sądu
Obowiązuje od 1 czerwca 2002 r., uaktualnione 30 listopada 2006 r.

Stale żaroodporne, kwasoodporne i nierdzewne

Inne materiały sprowadzamy na zamówienie

Inne materiały sprowadzamy na zamówienie